Отчети, бюджет и баланс

МОН-Подобряване качеството на образованието,

чрез въвеждане на целодневното обучение  BG051PO001-3.1.06 »

Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС за 2017 година»


МОН – „Фабрика за детски мечти“ BG05M2OP001-3.002-0091»

Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС за 2017 година»


 

 

МОН – „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ BG05M2OP001-3.003-0001 »

Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС за 2017 година»


МОН – „Твоят час – фаза 1“ BG05M2OP001-2.004-0004»

Месечни отчети за касово изпълнение на СЕС за 2017 година»

 


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ІV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г.»БЮДЖЕТ – НАЧАЛЕН ПЛАН  2017 година»

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета за 2017 година»


Месечни отчети за сметките за чужди средства за 2017 година»   


Справка  за просрочени взимания и задължения за І тримесечие на 2017г.»

budjetБюджет на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за  2016  година       / за изтегляне/

БюджетСБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ А БЮДЖЕТА И ИБСФ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015г. ДО 31.12.2015г.

СБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ А БЮДЖЕТА И ИБСФ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015г. ДО 30.09.2015г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2015 година / за изтегляне/

СБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ А БЮДЖЕТА И ИБСФ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015г. ДО 30.06.2015г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2015 година / за изтегляне/

СБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ А БЮДЖЕТА И ИБСФ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015г. ДО 31.03.2015г.

budjetБюджет на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за  2015  година     / за изтегляне/

 budjet

Бюджет на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за  2014 година       /за изтегляне/

 

 

-2-