Бюджет и отчет 2019

 

§ Януари

§ Юли

§Февруари

§Август

 

§ Март

§Септември

§ Април

§Октомври

§ Май

§Ноември

§ Юни

§ Декември

 § БЮДЖЕТ 2019г.»

⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІV -то  ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г.»
⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІII -то  ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г.»
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІI-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г.»
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г.»

1 2 3 4 5 6 7 8

Бюджет 2018