Бюджет

§ Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС за 2023г.

§Януари

месечни отчети

§Юли

месечни отчети

§Февруари

месечни отчети

§Август

месечни отчети

§Март

месечни отчети

Септември

месечни отчети

§ Април

месечни отчети

Октомври

месечни отчети

§ Май

месечни отчети

Ноември

месечни отчети

§ Юни

месечни отчети

Декември

месечни отчети

 

⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.»   I -во тримесечие

⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІI-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.»  II-ро тримесечие

    1 2 3 4 5 6 7

 

Бюджет 2022