Заявления за кандидатстване и записване в първи клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година» Изтеглете § Заповед №636 от 14.04.2021г. за организация дейностите на училищното образование за прием на ученици в I клас Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ№3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС» Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ№5  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ Read More …

Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия от 22.11 до 3.12. 2021г.

З А П О В Е Д   №189 22.11.2021 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : I. Продължителност на учебните часове за учениците от V-ХII клас в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград за Read More …

Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година

§Заповед № З-563, гр. Хасково, 28.04.2021г. за държавен план прием в VIII клас» Изтеглете §Приложение №1 – Държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година за общинките профилирани и професионални гимназии»  Изтеглете Брошура за прием  в VIII клас Read More …