Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия от 22.11 до 3.12. 2021г.

З А П О В Е Д   №189 22.11.2021 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : I. Продължителност на учебните часове за учениците от V-ХII клас в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград за Read More …