З А П О В Е Д №662 от 09.04.2021 г. за обучение в периода 12.04 до 29.04

З А П О В Е Д №662 от 09.04.2021 г. за обучение в периода 12.04 до 29.04»

Изтеглете

З А П О В Е Д   №662 от 09.04.2021 г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1, във връзка с чл.105, ал.5 и ал.6 и чл.115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31, ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, Заповед №РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД09-856 от 09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

Н А Р Е Ж Д А М :

            Във връзка с въведените противоепидемични мерки на Територията на Република България, в условията на COVID-19 за периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от прогимназиален и гимназиален етап V-ХII клас в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград да се извършва съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание, по следния график:

  1. Присъствено обучение:
  • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – за учениците от VII, VIII и Х клас
  • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – за учениците от V, IХ и ХII клас……