З А П О В Е Д   №584 от 31.03.2021 г. за Дистанционно обучение в периода 01.04 до 07.04

З А П О В Е Д   №584 от 31.03.2021 г.

З А П О В Е Д   №584 от 31.03.2021 г. за Дистанционно обучение в периода 01.04 до 07.04»

Изтеглете

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1, във връзка с чл.105, ал.5 и ал.6 и чл.115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31, ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование, Заповед №РД-01-194 от 30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД09-798 от 31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училище за учениците от I до ХII клас, във връзка с въведените противоепидемични мерки на Територията на Република България, в условията на COVID-19, както следва:
  • от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. – за учениците от I до ХII клас
  • от 05.04.2021 г. до 07.04.2021 г. – за учениците от ХII клас

  В посочените периоди от време учебните занятия да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникативните технологии в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.