Проекти

ПРОЕКТИ  2019/2020 година

ОБЯВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО
   Във връзка с обявен прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.006 „МИГ Свиленград-Ареал- Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпни райони” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020, СУ „Д-р Петър Берон“ в качеството си на допустим бенефициент приема заявления за партньорство от училища и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за участие в проекта.
Целевата група, включена в проекта на СУ „Д-р Петър Берон“ , са ученици от маргинализирани групи, включително роми.
Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата, публикувани на сайта на МИГ „Свиленград Ареал” – http://migsvilengrad.org/ и в ИСУН 2020 в секция „Процедури за БФП”.
Заявленията се подават във формат свободен текст до 26.09.2019г. на адрес: , СУ „Д-р Петър Берон, ул.“Отец Паисий“ № 28, етаж I, счетоводство .
Заявленията трябва да съдържат кратко описание на идеята/дейността, с която партньорите желаят да участват в проекта и примерен бюджет/. Дейностите трябва да са допустими, съгласно насоките за кандидатстване.

Проекти до 2019г.