Профил на купувача

Профил на купувача от 15 април 2016

Процедури по ЗОП   

Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти

Вътрешни правила


Профил на купувача от 01 октомври 2014

Процедури по ЗОП   

Публични покани

Договори, сключени по чл.14, ал.5 от ЗОП

Вътрешни правила


Профил на купувача до 30 септември 2014