Профил на купувача до 30.09.2014 г.

 Процедури по ЗОП »

 Договори, сключени по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП »

СОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР.СВИЛЕНГРАД, уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от   СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция – “Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип “Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ “Д-р Петър Берон гр.Свиленград”; ІІ-ра обособена позиция – “Доставка на готова храна в готов за консумация вид – тип “обяд” за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград ще се извърши на 26.08.2014 г. от 12:15 часа в стая 101 на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград

 

С Решение №686/25.06.2014 г. на Директора на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по обособени позиции, както следва:  I-ва обособена позиция – ”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”; II-ра обособена позиция  – ”Доставка на  готова храна в готов за консумация вид – тип „обяд” за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград

 

За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 01815-2014-0006.

Срокът за подаване на офертите за участие 31.07.2014 г. – 17:00 часа.

Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

УКАЗАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗАКУСКИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР_ЗА_ДОСТАВКА_НА_ЗАКУСКИ

ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР_обедно хранене

 

СОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР.СВИЛЕНГРАД, уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на готова храна по предварителни заявки за ученицитеотСОУ Д-р Петър Берон гр.Свиленград по обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция – Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип Закуска за учениците от І до ІV клас на СОУ Д-р Петър Беронгр.Свиленград”; ІІ-ра обособена позиция – Доставка на готова храна в готов за консумация вид – тип обяд за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ Д-р Петър Берон гр.Свиленград ще се извърши на 28.08.2013 г. от 08:00 часа в стая 101 наСОУ “Д-р Петър Берон”гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

СОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР.СВИЛЕНГРАД, СЪОБЩАВА ЧЕ:

На 10.09.2013г. от 16.00 часа в СОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Свиленград ще се проведе търг с явно наддаване:

Публичен търг

 СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград

 

С Решение № 746/05.07.2013 г. на Директора на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по обособени позиции, както следва:  I-ва обособена позиция – ”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”; II-ра обособена позиция  – ”Доставка на  готова храна в готов за консумация вид – тип „обяд” за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград

 

За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 01815-2013-0001.

Срокът за подаване на офертите за участие 08.08.2013 г. – 17:00 часа.

Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

УКАЗАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗАКУСКИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕДНО ХРАНЕНE

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР обедно

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер: 9016232 с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на ресурсен кабинет в СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по проект BG051PO001-4.1.07 “Включващо обучение”, дейност 2

Срок за подаване на оферти за участие: 13.06.2013 г. , час: 17:00.

УКАЗАНИЯ към участниците

Техническо задание

Приложения

СОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ГР.СВИЛЕНГРАД, СЪОБЩАВА ЧЕ:

СОУ Д-р Петър Берон” гр.Свиленград

 

            С Решение № 746/05.07.2013 г. на Директора на СОУ Д-р Петър Беронгр.Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по обособени позиции, както следва:  I-ва обособена позиция – ”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”; II-ра обособена позиция  – ”Доставка на  готова храна в готов за консумация вид – тип „обяд” за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ „Д-р Петър Берон“ гр.Свиленград

 

           За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 01815-2013-0001.

           Срокът за подаване на офертите за участие 08.08.2013 г. – 17:00 часа.

           Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

УКАЗАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗАКУСКИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕДНО ХРАНЕНE

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР обедно

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер: 9016232 с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на ресурсен кабинет в СОУ Д-р Петър Берон гр.Свиленград по проект BG051PO001-4.1.07 “Включващо обучение”, дейност 2

Срок за подаване на оферти за участие: 13.06.2013 г. , час: 17:00.

УКАЗАНИЯ към участниците

Техническо задание

Приложения

Профил на купувача до 30 септември 2014