Проекти

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“

  От учебната 2021-2022 г. до  2023-2024г. СУ „Д-р Петър Берон “ участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.

 Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. 

  По дейност 1  бяха закупени  технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

   Нашето училище се включи в Дейност 2 –  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Бяха обучени всички първокласници да използват електронната платформа Microsoft Teams и Дигитална раница. В тази дейност обучението е насочено към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Обучението ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационните технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

  Участвахме и в Дейност  3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейността дава възможност обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние.

   Беше сформирана група по Дейност 4 – Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда. Включените в дейността родители получиха информация как да използват електронните платформи, как да търсят електронно съдържание, за да бъдат полезни на децата си в случай на дистанционно обучение.

      Получената финансова подкрепа за тригодишния  периода на проекта е 4811.36 лв.


    Учениците от начален етап се включиха в  Националната кампания „БЪДИ ЕКО С ЛАЙЪНС“ 2023-2024 г, под мотото: „БЪДИ ЕКО, ЗАПАЗИ ГРАДА СИ ЧИСТ!”, организирана от ЛАЙЪНС и ЛЕО клубовете от АЛК на Д130 България в партньорство с ЕКОПАК България.

    Класните ръководители на учениците от 1., 2., 3. и 4.клас  проведоха уроци по темата за разделното събиране и рециклиране, като за целта използваха помощните материали и методическите указания от образователната платформа на ЕКОПАК България – „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!“

    Класовете участват и в събирането на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета .


8 септември 2023година

    Община Свиленград и СУ „Д-р Петър Берон“ ще работят по проект на стойност 3 940 500.46 лева
Горди сме,че продължаваме да работим в посока „Училището- желана територия“.
Най- голямото училище в община Свиленград осигурява качествено образование и здравословна и безопасна среда за своите ученици.
   Предстои модернизиране на цялата база, изграждане на система за отопление/охлаждане, хибридна фотоволтаична система…Най- малките ще бъдат зарадвани с нов кабинет по компютърно моделиране. Нов езиков кабинет ще затвърждава доказано високите постижения на Бероновци. Дворът, в който има открита класна стая, ще бъде обновен и дворното пространство още по- озеленено и красиво.
  Благодарим на архитект Анастас Карчев- кмет на община Свиленград, който винаги застава зад каузите на образованието в родния ни град.
  Благодарим на Дирекция „Проекти“- на главен експерт госпожа Светлана Петева- Панайотова и на главен експерт госпожа Цветомира Александрова за труда, професионализма и отговорността.
За пореден път доказваме, че за бъдещето училището е основен фактор.
Процедурата „Модернизация на образователната среда“ е по Национален план за възстановяване и устойчивост. 

ПРОЕКТИ  2019/2021 година

I. ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „ЗНАМ И МОГА“»

 


  Танцьорките на СУ „Д-р П. Берон“ обраха овациите на публиката в национален фолклорен фестивал, който се проведе на 03.07.2021 г. в с. Церова кория, обл. Велико Търново. Участието на групата бе организирано при изпълнението на проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Непосредствено след изпълнението нашите танцьорки получиха специална покана от организаторите на фестивала да участват и следващата година.


  Успешно завърши поредното предизвикателство за учениците от клуб „Зелени патрули“ и клуб “ Млад природоизследовател“ при СУ „Д-р Петър Берон“. Докосвайки се до естествената красота на природата, ние се вдъхновихме и научихме, че никога не трябва да се отделяме от нея.

Летният лагер бе организиран и осъществен по проект BG 05M2OP001-3.006-0001 „Знам и мога“.


ОБЯВА ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  ОТ СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „ЗНАМ И МОГА“»

Изтеглете


II. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Изтеглете


 III. ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

През  2019/2020 година в СУ „Д-р Петър Берон“ бяха формирани 4 групи по проекта

  1. „Дигитален свят“ – 18 ученици;
  2. „Компютър World“ – 15 ученици;
  3. „Компютърна академия“ – I – II клас – 15 ученици;
  4. „Малка копютърна академия“ – 15 ученици.

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

Изтеглете


IV. ОБЯВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

   Във връзка с обявен прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.006 „МИГ Свиленград-Ареал- Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпни райони” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020, СУ „Д-р Петър Берон“ в качеството си на допустим бенефициент приема заявления за партньорство от училища и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за участие в проекта.
Целевата група, включена в проекта на СУ „Д-р Петър Берон“ , са ученици от маргинализирани групи, включително роми.
Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата, публикувани на сайта на МИГ „Свиленград Ареал” – http://migsvilengrad.org/ и в ИСУН 2020 в секция „Процедури за БФП”.
Заявленията се подават във формат свободен текст до 26.09.2019г. на адрес: , СУ „Д-р Петър Берон, ул.“Отец Паисий“ № 28, етаж I, счетоводство .
Заявленията трябва да съдържат кратко описание на идеята/дейността, с която партньорите желаят да участват в проекта и примерен бюджет/. Дейностите трябва да са допустими, съгласно насоките за кандидатстване.

Проекти до 2019г.