Проекти

 

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

       Настоящият Проект се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Проектът е с продължителност на изпълняваните дейности тридесет и пет месеца.

      Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

      Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID–19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

      Целева група на проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. СУ,,Д-р Петър Берон“-Свиленград получи лаптопи за ученици и педагогическите специалисти с цел обезпечаване на учебния процес в условията на криза и осигуряване на непрекъснат учебен процес в случай на преминаване към обучение в електронна среда.

      Техниката ще бъде предоставена за временно ползване на учениците/учителите.


ПРОЕКТИ  2019/2021 година

I. ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „ЗНАМ И МОГА“»

 


  Танцьорките на СУ „Д-р П. Берон“ обраха овациите на публиката в национален фолклорен фестивал, който се проведе на 03.07.2021 г. в с. Церова кория, обл. Велико Търново. Участието на групата бе организирано при изпълнението на проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Непосредствено след изпълнението нашите танцьорки получиха специална покана от организаторите на фестивала да участват и следващата година.


  Успешно завърши поредното предизвикателство за учениците от клуб „Зелени патрули“ и клуб “ Млад природоизследовател“ при СУ „Д-р Петър Берон“. Докосвайки се до естествената красота на природата, ние се вдъхновихме и научихме, че никога не трябва да се отделяме от нея.

Летният лагер бе организиран и осъществен по проект BG 05M2OP001-3.006-0001 „Знам и мога“.


ОБЯВА ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  ОТ СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „ЗНАМ И МОГА“»

Изтеглете


II. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Изтеглете


 III. ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

През  2019/2020 година в СУ „Д-р Петър Берон“ бяха формирани 4 групи по проекта

  1. „Дигитален свят“ – 18 ученици;
  2. „Компютър World“ – 15 ученици;
  3. „Компютърна академия“ – I – II клас – 15 ученици;
  4. „Малка копютърна академия“ – 15 ученици.

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

Изтеглете


IV. ОБЯВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

   Във връзка с обявен прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.006 „МИГ Свиленград-Ареал- Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпни райони” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020, СУ „Д-р Петър Берон“ в качеството си на допустим бенефициент приема заявления за партньорство от училища и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за участие в проекта.
Целевата група, включена в проекта на СУ „Д-р Петър Берон“ , са ученици от маргинализирани групи, включително роми.
Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата, публикувани на сайта на МИГ „Свиленград Ареал” – http://migsvilengrad.org/ и в ИСУН 2020 в секция „Процедури за БФП”.
Заявленията се подават във формат свободен текст до 26.09.2019г. на адрес: , СУ „Д-р Петър Берон, ул.“Отец Паисий“ № 28, етаж I, счетоводство .
Заявленията трябва да съдържат кратко описание на идеята/дейността, с която партньорите желаят да участват в проекта и примерен бюджет/. Дейностите трябва да са допустими, съгласно насоките за кандидатстване.

Проекти до 2019г.