Обществени услуги

§Заявление за удостоверениеза завършен клас»§Заявление за  издаване на дубликат за диплома за средно образование  »

§Заявление за издаване на дубликат за свидетелство за основно образование  »

§Заявление за издаване на дубликат за завършен клас   »


§Заявление за прием в I клас  /Приложение №3/ »

§Заявление за класиране в I клас  /Приложение №5/ »

§Заявление за записване на ученик   »

§Заявление за преместване на ученик   »