Оценяване на Дигиталните компетентности – периода 10-14 юни 2019г.

Съгласно заповед на Директора на СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград оценяване на Дигиталните компетентности ще се проведе по график на следните дати:
  • 11 юни 2019г. /втрник/ – 10а клас – 12:45h -14:25h;
  • 13 юни 2019г. /четвъртък/   – 10в клас  -11:50h – 13:30h;
  • 14 юни 2019г. /петък/   – 10б клас – 10:55h – 12:35h;
Оценяването включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 мин.
Учениците, които издържат изпита с висок процент верни отговори, ще получат сертификат за компютърните си умения. Проверяват се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност.

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА