От новата 2020/2021 учебна година СУ „Д-р Петър Берон“ ще работи по проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“