Обществен съвет към СУ „Д-р Петър Берон“

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата»