Седмично разписание и графици

Дневен режим на учебните занятия в Средно училище „Д-р Петър Берон” – Свиленград от І до ХІІ клас за II срок през 2023/2024 учебна година»

Изтеглете

 Седмично разписание на учебните часове в начален етап за II учебен срок  през 2023/2024 година»

Изтеглете

Седмично разписание на учебните часове в прогимназиален и гимназиален етап за II учебен срок през 2023/2024 година» 

Изтеглете


График за консултации с ученици за II учебен срок през 2023/2024 година»

Изтеглете