Годишни тематични разпределения за ЧК 2017г.

Нормативна уредба съгласно ЗПУО