Документи

Обществени услуги»

Училищна програма за проследяване и отчитане на резултатите в ЦДО»

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за 2021/2022 учебна година»

Програма за превенция за ранното напускане на училище за 2021/2022 учебна година»

Годишен план на СУ „Д-р Петър Берон“ за 2021/2022 учебна година»

Правилник за вътрешния трудов ред»

Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд»

Правилник за дейността на училището»

Етичен кодекс»

Стратегия за развитието на СУ „Д-р Петър Берон“ 2021-2025г.

Заповеди за редовна и самостоятелна форма на обучение»

Списъци с учебници за учебната 2021/2022 година»

План за работа на СУ „Д-р Петър Берон“ в условията на COVID-19 pd 2021/2022 учебна година»