Документи

Годишен план на СУ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2022/2023 година»


Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание»

ТЕМИ за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в часовете, водени от неспециалисти по мярката „Без свободен час”                                                   Изтегрете


Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика»


Училищна програма за проследяване и отчитане на резултатите в ЦДО за 2022/2023г.»


Училищна програма за целодневна организация на учебния ден»


Програма за превенция за ранното напускане на училище за 2022/2023 учебна година»


Правилник за вътрешния трудов ред за 2022/2023 учебна година»


Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в СУ Д-р Петър Берон»


Правилник за дейността на СУ „Д-р Петър Берон“ за 2022/2023 учебна година»


Етичен кодекс на училищната общост в СУ „Д-р Петър Берон“ за 2022/2023 учебна година »


План за работа на СУ „Д-р Петър Берон“ в условията на COVID 19 за 2022/2023 учебна година»


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за 2022/2023г. »