Документи

Годишен план на Средно училище „Д-р Петър Берон“ за 2023/2024 учебна година»


Етичен кодекс на училищната общост в Средно училище „Д-р Петър Берон“ за 2023/2024 учебна година »


Правилник за дейността на Средно училище „Д-р Петър Берон“ за 2023/2024 учебна година»


План за квалификационната дейност през 2023/2024 учебна година»


Правилник за вътрешния трудов ред за 2023/2024 учебна година»


Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в Средно училище „Д-р Петър Берон“ за  2023/2024 учебна година»

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание»

ТЕМИ за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в часовете, водени от неспециалисти по мярката „Без свободен час”                                                   Изтегрете


Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика»


Програма за превенция за ранното напускане на училище за 2023/2024учебна година»


  Годишна план-програма за дейността на училищната комисия по безопасност на движението за 2023/2024 учебна година»