З А П О В Е Д №556 от 19.03.2021 г. обучение в електронна среда от 22.03 до 31.03.2021г.

З А П О В Е Д №556 от 19.03.2021 г. обучение в електронна среда от 22.03 до 31.03.2021г.»

Изтеглете

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1, във връзка с чл.105, ал.5 и ал.6 и чл.115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31, ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование и Заповед №РД09-748 от 19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училище за учениците от I до ХII клас, считано от 22 март 2021 г. до 31 март 2021 г. включително, във връзка с въведените противоепидемични мерки на Територията на Република България, в условията на COVID-19.  
  2. В посочения период от време учебните занятия да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникативните технологии в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание………..