Заповеди за ОРЕС от 22 ноември 2021 година

З А П О В Е Д   №189

22.11.2021 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

I. Продължителност на учебните часове за учениците от V-ХII клас в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), считано от 11.2021 г. до 03.12.2021 г., учебна 2021/2022 г., както следва:

  1. Начало на учебните занятия – 8,30 ч.
  2. Продължителност на учебния час – 30 мин.

Изтеглете заповед №189


З А П О В Е Д   №188

22.11.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училище и всички извънкласни мероприятия за учениците от V-ХII клас, считано от 22 ноември 2021 г. до 3 декември 2021 г., поради достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население на територията на община Свиленград, в условията на COVID-19.
  2. В посочения период от време учебните занятия да се провеждат от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата на информационните и комуникативните технологии в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

Изтеглете заповед №188


З А П О В Е Д   №186

22.11.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

            Допълвам Заповед №167 от 15.11.2021 г. на директора на СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, относно спазване на насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, във връзка с възстановяване на присъственото обучение на учениците от IIIб клас, считано от 23.11.2021 г., в частта както следва:

Изтеглете заповед №186


З А П О В Е Д   №185

22.11.2021 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

I. Продължителност на учебните часове за учениците от IIIб клас в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от11.2021 г., учебна 2021/2022 г., както следва:

Изтеглете заповед №185


З А П О В Е Д   №184

22.11.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

            Възстановява се присъственото обучение за учениците от IIIб клас, считано от 23.11.2021 г./вторник/ в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание, при следния график на учебните часове:

Изтеглете заповед №184