Заповеди за присъствено обучение от 15 – 17ноември 2021г.

З А П О В Е Д   №180

17.11.2021 г.

Допълвам Заповед №167 от 15.11.2021 г. на директора на СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, относно спазване на насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, във връзка с възстановяване на присъственото обучение на учениците от Iб клас, считано от 18.11.2021 г., в частта както следва:…….

Изтеглете заповед №180


З А П О В Е Д   №179

17.11.2021 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

I. Продължителност на учебните часове за учениците от Iб клас в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от11.2021 г., учебна 2021/2022 г., както следва:

Изтеглете заповед №179

З А П О В Е Д   №178

17.11.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

            Възстановява се присъственото обучение за учениците от Iб клас, считано от 18.11.2021 г./четвъртък/ в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание, при следния график на учебните часове:

Изтеглете заповед №178


З А П О В Е Д   №167

15.11.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

спазване на следните

 НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА: 

І. В условията на извънредна епидемична обстановка задължително да се прилагат следните мерки за намаляване на рисковете от инфекция:……….

Изтеглете заповед №167


З А П О В Е Д   №166

15.11.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Присъственият образователен процес да бъде възстановен при осигурена безопасна среда, която включва наличие на условията:

1.1. Доставени антигенни щадящи тестове за учениците от I до IV клас…….

Изтеглете заповед №166


З А П О В Е Д   №165

15.11.2021 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

I. Продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от11.2021 г., учебна 2021/2022 г., както следва:

Изтеглете заповед №165


З А П О В Е Д   №164

15.11.2021

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Възстановява се присъственото обучение за учениците от Iа,в, II, IIIа,в и IV клас, считано от 16.11.2021 г./вторник/ в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание, при следния график на учебните часове:

Изтеглете заповед №164