Документи

stipa50%  от гимназистите  в  СОУ „Д-р Петър Берон” ще получават стипендии

    50% от учениците в гимназиален етап в СОУ „Д-р Петър Берон” ще получават стипендии през първия срок на учебната 2016/2017 година. Стипендиите, които се отпускат от училището, са  за постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родител. 35,5%  от  всички стипендии се получават за отличен успех. 63% от всички отличници са с успех 5.90- 6.00- успех, който е защитен на редица областни и национални състезания и чрез резултатите на ДЗИ.

        
Стипендиите ще бъдат изплатени през месец ноември.