График за учебните часове за периода 12.04. до 29.04.2021г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 Продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г., учебна 2020/2021 г., както следва:

Начало на учебните занятия за I-ІV клас –  8,00 ч.

Продължителност на учебния час:

  • за I-II клас (присъствена форма на обучение) – 35 мин.
  • за III-ІV клас (присъствена форма на обучение) – 40 мин.

Начало на учебните занятия за V-ХІІ клас –  8,00 ч.  

Продължителност на учебния час:

  • за V-ХІІ клас (присъствена форма на обучение) – 40 мин.
  • за V-ХІІ клас (дистанционна форма на обучение) – 30 мин.

График за учебните часове за периода 12.04. до 12.04.2021г.»

Изтеглете