График за учебните часове за периода 01.04. до 07.04.2021г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. за учениците от I до ХII клас и от 05.04.2021 г. до 07.04.2021 г. за учениците от ХII клас , учебна 2020/2021 г., както следва:

Начало на учебните занятия за I-ІV клас –  8,30 ч.

Продължителност на учебния час:

  • за I-ІV клас (дистанционна форма на обучение) – 20 мин.

Начало на учебните занятия за V-ХІІ клас –  8,00 ч.  

Продължителност на учебния час:

  • за V-ХІІ клас (дистанционна форма на обучение) – 30 мин.

График на учебно-възпитателния процес в групите за ЦДО I-IV клас, както следва:

График за учебните часове за периода 01.04. до 07.04.2021г.»

Изтеглете