Годишни програми

Училищна програма за проследяване и отчитане на резултатите в ЦДО»

Изтеглете

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград за 2021/2022 учебна година»

Изтеглете

Програма за превенция за ранното напускане на училище за 2021/2022 учебна година»

Изтеглете